Podatek od psa w 2021 roku

Podatek od posiadania psów jest to podatek samorządowy, który obowiązuje w Polsce od prawie 30 lat. W ustawie określony jest jako opłata od posiadania psów. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego typu podatku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Ile wyniesie podatek od psa w 2021 roku? Ile wyniesie podatek od psa w 2021 roku? Źródło: pixabay.com

Dochody z  podatku zasilają budżet gminy. Opłata może zostać wprowadzona przez radę gminy, przy czym podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty wyznaczonej przez Ministra Finansów. Istotnym faktem jest to, że organ gminy może ale nie musi wprowadzać podatku od posiadania psów. Oznacza to, że samorząd sam może zadecydować o tym, czy chce pobierać taką daninę od swoich podatników, czy też nie.

Wiele gmin nalicza opłaty za posiadanie psa w celu napływu środków finansowych , które często przeznaczane są na działania związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami. Fundusze z podatku przeznaczane są także na realizację ustawowych obowiązków przez gminę.

Ile wyniesie podatek od psa w 2021 roku?

Podatek od posiadania psów w 2021 roku wzrośnie. Przepisy wskazujące stawkę podatku wyznaczają  maksymalny i minimalny próg opłaty. W 2020 roku kwota podatku od posiadania psa nie mogła przekroczyć 125,40 zł. W 2021 roku górny limit podatku wzrośnie i wyniesie 130,30 zł rocznie na jednego psa, czyli około 5 złotych więcej niż w roku ubiegłym. Rada gminy może ustalić kwotę niższą niż 130,30 zł bądź też całkowicie z niej zrezygnować. Warto wiedzieć także, że całą kwotę podatku należy uiścić w przypadku gdy nasz czworonóg urodził się w pierwszej połowie roku. Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku to opłata podatku za niego wynosi połowę ustalonej stawki rocznej.

Do kiedy należy zapłacić podatek od posiadania psa?

Opłata za psa powinna zostać zrealizowana do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Niektóre gminy wyznaczają jednak indywidualne terminy opłaty podatku. Informację o dokładnym terminie opłaty za czworonoga można zazwyczaj znaleźć na każdej stronie internetowej danej gminy. Termin uiszczenia opłaty za czworonoga jest jednak uzależniony od terminu zakupu psa bądź daty jego narodzin. W większości gmin przyjęty jest okres dwóch miesięcy od daty zakupy czy narodzin psa. W tym okresie należy zgłosić posiadanie psa i opłacić podatek, jeśli gmina go pobiera.

Podatek od posiadania psa można uiścić w kasie gminy, przelewem na konto gminy, bądź u osoby którą wyznaczyła gmina – inkasenta.

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Opłata za posiadanie czworonoga jest obowiązkowa, ale tylko w przypadku gmin, które podatek ten przyjęły. Jeżeli gmina nie uchwaliła podatku od posiadania psa, wówczas nie jest on obowiązkowy i nie ma konieczności uiszczania go.

Kto właściwie musi zapłacić podatek za posiadanie psa?

Do opłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne, które posiadają w swoim gospodarstwie czworonogi. Istotną kwestią jest, że opłaty za psa muszą dokonać właściciele faktyczni, a nie tymczasowi. Wynika z tego, że podatku za czworonoga nie opłaca się w przypadku domu tymczasowego np. dla psów ze schroniska , bądź podjęcia opieki nad psem w przypadku wyjazdu właścicieli.

Opłata ta głównie dotyczy posiadaczy, którzy zachipowali swojego pupila, ponieważ wiąże się to z ewidencją psa . W takiej sytuacji warto pamiętać, że w przypadku zmiany właściciela psa należy udokumentować zmianę na piśmie. Niedokonanie takiej zmiany może wiązać się z obowiązkiem opłaty za czworonoga w momencie kiedy już go nie posiadamy. W przypadku śmierci psa, należy również podjąć odpowiednie kroki w dokumentacji.

Kto jest zwolniony z podatku od posiadania psa?

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób, które:

- zaliczone są do znacznego stopnia niepełnosprawności w ramach przepisów o społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa,

- są niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach posiadania psa asystującego,

- ukończyły 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe oraz posiadają jednego psa,

- są podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania maksymalnie dwóch psów,

- są członkami personelu dyplomatycznych przedstawicielstw i konsularnych urzędów oraz innych osób o podobnym charakterze prawnym na podstawie ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych w przypadku gdy nie są obywatelami Polski i nie mają zadeklarowanego stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale tylko pod warunkiem wzajemności,

Czy rejestracja psa w urzędzie jest obowiązkowa?

Rejestracja psa w urzędzie gminy jest obowiązkowa tylko w przypadku gmin, które uchwaliły podatek za posiadanie psa. Jeżeli gmina nie podjęła się wprowadzenia opłaty za posiadanie czworonoga to rejestracja psa nie jest obowiązkowa. Zarejestrowanie psa jest bezpłatne.

Wyjątkiem w rejestracji , które muszą zgłoszone być obowiązkowo niezależnie od tego czy gmina przyjęła uchwałę o podatku są rasy psów zaliczane do agresywnych. Wśród nich znajdują się rasy takie jak : amerykański pit bull terrier, buldog amerykański, dog argentyński, rottweiler, owczarek kaukaski.