Zasady zamieszczania utworów i korzystania z Serwisu

Pojęcia używane w niniejszych Zasadach mają następujące znaczenie:

Regulamin – regulamin Serwisu www.zpazurem.pl.

Serwis - serwis internetowy pod adresem: www.zpazurem.pl należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom m.in. zamieszczania oraz publicznego udostępniania zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Administratora;

Zasady - niniejsze "Zasady zamieszczania zdjęć i korzystania z serwisu ", określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach prowadzonego przez niego Serwisu www.zpazurem.pl, obejmujący zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie zdjęć oraz komentarzy;

Administrator Serwisu – spółka prowadząca działalność gospodarczą jako Loomnet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 341/203, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod Nr KRS 0000401670, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-274-71-88, numer Regon: 145872710

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwis, a także korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

Utwór - zdjęcia oraz inne informacje i materiały jakie Użytkownik może zamieszczać na stronach Serwisu, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Zasady określają sposób realizacji przez Administratora na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania zdjęć ich autorstwa i publicznego udostępniania takich zdjęć na stronach Serwisu, a także na umożliwieniu zamieszczania materiałów innych niż zdjęcia, w tym informacji, komentarzy i opinii.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszych Zasad oraz charakterem, celami i przeznaczeniem Serwisu.

II. Usługi Serwisu 1. Usługa będąca przedmiotem niniejszych Zasad jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

 2. W ramach świadczenia usługi Administrator udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie w celu zamieszczania i publicznego udostępniania Utworów, na warunkach określonych postanowieniami niniejszych Zasad.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Utwory zamieszczane przez Użytkownika.

 2. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów, w tym zdjęć, na stronie Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.

 2. Serwis oferuje usługi bezpłatne i płatne.

 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z usług Serwisu po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz niniejszych Zasad.

 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Serwisu działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności niedopuszczalne jest: umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu Utworów sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również Utworów uznanych powszechnie za naganne moralnie czy społecznie niewłaściwe, umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa do wizerunków osób trzecich.

 5. Utwory zawierające treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub niniejszymi Zasadami, a w szczególności naruszające dobre obyczaje, stanowiące mowę nienawiści, groźbę lub pornografię, nawoływanie do przemocy lub dyskryminacji, zawierające elementy nagości, a także drastyczną lub nieuzasadnioną przemoc będą usuwane przez Administratora bez dodatkowego wezwania.

 6. Administrator ma również prawo do usunięcia Utworów lub ich elementów, w szczególności zdjęć, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, zdjęć zawierających znaki wodne innych serwisów, szczególnie serwisów powszechnie znanych, zdjęć wcześniej opublikowanych przez osoby trzecie itp.

  1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci wgrywanych zdjęć, w komentarzach, opisach, tagach i innych elementach Serwisu. Naruszenie powyższego zakazu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta Użytkownika i wszystkich jego elementów.

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w Serwisie przez podanie loginu i hasła dostępu wybranych podczas rejestracji w Serwisie.

 2. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z Konta Użytkownika przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu poczty elektronicznej.

IV. Oświadczenia Użytkownika

1. Poprzez umieszczenie w Serwisie zdjęcia/filmu i/lub treści, w tym informacji i materiałów (utwory), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do wszystkich takich utworów (zarówno fotograficznych, filmowych jak i słownych), które umieszcza na stronach Serwisu, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zamieszczone utwory nie naruszają przepisów prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku oraz ewentualnie, że uzyskał wszelkie prawa od osób przedstawionych na zdjęciu/filmie do wykorzystania ich wizerunków.

 1. Przez fakt zamieszczenia utworów Użytkownik nie przenosi na rzecz Administratora autorskich praw majątkowych do zamieszczonych utworów, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację utworów, tj. zdjęć oraz stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez Administratora na stronach Serwisu.

 2. Użytkownik, zamieszczając w Serwisie utwory, wskazuje zakres udzielonych praw każdemu Użytkownikowi Serwisu w następujący sposób:

  1. Użytkownik może udostępnić utwory z jednoczesnym udzieleniem każdemu Użytkownikowi Serwisu nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów zamieszczonych przez Użytkownika w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym na polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, technik gsm i umts, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, kopiowanie, rozprowadzanie, a także prawa do tworzenia utworów zależnych,

  2. Użytkownik może udzielić nieodpłatnej licencji do kopiowania, rozprowadzania, wyświetlania i prezentowania utworów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, jedynie dla celów niekomercyjnych;

  3. Użytkownik może udzielić nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, jedynie dla celów niekomercyjnych w zakresie jego prezentowania, kopiowania, wyświetlania, bez prawa tworzenia utworów zależnych;

 1. Użytkownik Serwisu może korzystać z utworu zamieszczonego przez innego Użytkownika wyłącznie po weryfikacji zakresu udzielonych uprawnień przez Użytkownika zamieszczającego utwór i w sposób zgodny z zakresem udzielonych uprawnień.

V. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz zasady ochrony prywatności określone zostały w Regulaminie oraz Polityce prywatności [dostępne[AA1] tutaj], z zastrzeżeniem, że poza określonymi we wskazanych powyżej regulaminach celami przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez Administratora również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu.

 2. Administratorem danych osobowych jest DNA sp. z o.o. (dane wskazane w § 1 pkt 2 Regulaminu). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Serwisu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 4. Administrator rejestruje wszystkie Utwory z adresami IP z jakich zostały dodane i usunięte, a w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania. Na wniosek uprawnionych organów, Administrator udostępni również adresy IP Użytkowników.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu lub niniejszych Zasad powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@zpazurem.pl.

 2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej; przedmiot reklamacji; okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 24.04.2013 roku.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach. O każdej zmianie Zasad Administrator powiadomi Użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy przy zakładaniu profilu w Serwisie co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian.

 3. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Zasad.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 5. Administrator ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.