Schronisko zgodnie z prawem

Nie każda nazywająca siebie schroniskiem placówka ma do tego prawo. Oprócz posiadania klatek z psami i dobrej woli opiekunów, schronisko musi spełniać szereg wymogów. Warto wiedzieć, jak powinno wyglądać schronisko dla psów z prawdziwego zdarzenia i dlaczego niełatwo taki status uzyskać.

Źródło: Shutterstock

Schroniska dla zwierząt są to miejsca przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Aby prowadzić schronisko należy spełnić określone przepisami wymagania w zakresie lokalizacji, warunków higienicznych, sanitarnych, organizacyjnych, technicznych, epidemiologicznych oraz zgłosić zamiar prowadzenia takiego obiektu powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jego prowadzenia. Po weryfikacji zgłoszenia powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o nadaniu zgłaszającemu placówkę tzw. weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Schronisko zostaje wówczas wpisane  do rejestru podmiotów prowadzących taką działalność.

Podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt zobowiązane są do informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego, która może wpłynąć na spełnianie przez schronisko wymagań weterynaryjnych. Chodzi tu nie tylko o epidemie chorób czy zwykłe przepełnienie, ale także o wszelkie zmiany warunków, które mogą być dla zwierząt niekorzystne, np. awarie, usterki budowlane, braki w sprzęcie, itp.

W przypadku stwierdzenia braku zgodności z wymaganiami weterynaryjnymi lub zagrożenia epizootycznego lub epidemicznego, działalność schroniska może zostać decyzją powiatowego lekarza weterynarii zawieszona lub wstrzymana. Za trzymanie zwierząt w warunkach zagrażajacych ich zdrowiu lub uwłaczających ich godności sąd może wymierzyć karę do 1 roku pozbawienia wolności.