Podatek od posiadania psów

Opłaty związane z posiadaniem psa zostały bardzo szczegółowo ujęte w przepisach prawa. Ich wysokość oraz ewentualne ulgi z tych opłat zostały jasno określone.

Źródło: Shutterstock

Kwestie opłat związanych z posiadaniem psów regulują przepisy art. 18 a oraz art. 19 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz w 2013 r. (M.P. Nr , poz. 587).

Zgodnie z powyższymi przepisami, o tym czy na danym terenie opłata taka jest pobierana, decydują przepisy lokalne (uchwały Rada gminy). Z kolei stawki tej opłaty ustalane są na każdy kolejny rok przez Ministra Finansów w Obwieszczeniach. Opłaty te należne są od osób fizycznych, z tytułu posiadania każdego psa, i ustalone zostały na poziomie:

  • w roku 2020– nie mogą przekroczyć 125,40 zł rocznie od jednego psa,

 Z opłat powyższych zwolnieni są:  

a) członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pod warunkiem wzajemności);

b) osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z tytułu posiadania jednego psa);

c) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), z tytułu posiadania psa asystującego;

d) osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe (z tytułu posiadania jednego psa);

e) podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów).