Odpowiedzialność karna

Właściciel lub osoba, pod opieką której zwierzę się w danej chwili znajduje ponosi za nie odpowiedzialność w każdej sytuacji. Oznacza to, że jeśli nie upilnujemy pupila to do nas można mieć pretensje za psie lub kocie szkody.

Źródło: Shutterstock

Podstawowym obowiązkiem właściciela jest sprawowanie opieki nad zwierzęciem w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych osób i zwierząt, a także dla mienia. Zasada ta obowiązuje nie tylko w przypadku spacerów czy podróży, ale także zachowania zwierzaka w granicach własnej posesji.

Spacerując czy podróżując ze zwierzakiem, w szczególności psem lub kotem, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia aby zwierzę posiadało smycz i kaganiec lub przewożone było w odpowiednim kontenerku. Niedochowanie podstawowych środków ostrożności skutkować może odpowiedzialnością właściciela lub opiekuna – nie tylko cywilną, ale także karną.

Przepisy klasyfikują jako wykroczenie niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zachowanie takie zagrożone jest karą grzywny lub nagany (art. 77 Kodeksu wykroczeń).

Poważniejsze konsekwencje pociąga za sobą nienależyte sprawowanie opieki nad zwierzęciem skutkujące wyrządzeniem szkody  np. w postaci obrażeń lub uszkodzeń ciała innych osób lub zwierząt. Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 5 w przypadku zdarzeń, które mogą skończyć się naruszeniem czynności narządów lub rozstrojem zdrowia. Nawet nieumyślne dopuszczenie do takich zachowań zwierzęcia skutkować może karą pozbawienia wolności do 1 roku. 

Pokrzywdzony przez zwierzę może wnioskować o podjęcie ścigania winnych zachowania zwierzęcia właścicieli lub opiekunów. Oznacza to, że mając cudze zwierze pod opieką również odpowiadamy prawnie za jego "wybryki".