Biegły sądowy ds. zwierząt

Sprawy sądowe dotyczące zwierząt wymagają często powołania przez sąd specjalisty w tymże zakresie, którego fachowa opinia ma pomóc w rozwikłaniu konkretnego przypadku. Osobę taką tytułuje biegłym sądowym i uznaje za organ pomocniczy sądu.

W sprawach sądowych dotyczących zwierząt, konieczna może być opinia ekseprta W sprawach sądowych dotyczących zwierząt, konieczna może być opinia ekseprta Źródło: Shutterstock

Mnogość organizacji pro zwierzęcych, których statutowym celem działania jest ochrona życia i zdrowia zwierząt, postępujący w mediach proces uwrażliwiania społeczeństwa na krzywdę czworonogów, czy wreszcie przejmowanie zachodnich wzorców zgodnie, z którymi humanitarne traktowanie zwierząt to nie wybór, a obowiązek każdego człowieka powodują, że dużo spraw dotyczących zwierząt znajduje swój finał w sądach. Sędzia, jako, że nie musi być ekspertem w dziedzinie nauk o zwierzętach, w celu wydania sprawiedliwego wyroku korzysta nierzadko z pomocy biegłych sądowych ds. zwierząt.

Kim jest biegły sądowy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) biegłym sądowym może zostać osoba, która:

  • ukończyła 25 rok życia
  • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne
  • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  • daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego
  • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym

 

Aby zostać biegłym sądowym ds. zwierząt należy złożyć do wybranego Sądu dokumenty potwierdzające ekspercką wiedzę kandydata w zakresie konkretnej dziedziny, zaświadczenie potwierdzające niekaralność, wypełniony kwestionariusz, w którym określa się specjalność, w jakiej chce się być biegłym ( np. dobrostan zwierząt, hodowla psów, kotów, koni, zoopsychologia)

 Potwierdzeniem zdobytych wiadomości teoretycznych jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku dotyczącym zwierząt np. weterynaria, biologia, zootechnika, zdobyty w tymże zakresie tytuł naukowy, a także dokumenty potwierdzające uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach dotyczących czworonogów. Bardzo istotnym elementem w przypadku biegłego sądowego jest jednak wiedza praktyczna, którą nabyć można poprzez długoletnią pracę ze zwierzętami. Z oczywistych powodów jest to potwierdzeniem wiarygodności i fachowej wiedzy w danym zakresie biegłego, co stanowi dowód, że jego opinia będzie dla Sądu użyteczna. Doświadczenie zdobywać można wykonując min. pracę weterynarza, zootechnika, behawiorysty, zoopsychologa, trenera zwierząt. I nie tylko, znaczenie ma także praca w schronisku czy hotelu dla zwierząt, prowadzenie hodowli itp.

            Po złożeniu niezbędnych dokumentów, otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi i dopełnieniu koniecznych formalności, zostajemy wpisani na listę biegłych przy danym Sądzie i możemy spodziewać się powołania do określonych spraw.

Obowiązki biegłego

Powołanie do sprawy, związane jest z tworzeniem pisemnej opinii, w której należy zawrzeć odpowiedzi na postawione przez Sąd pytania. W tym celu dostaje się do dyspozycji akta sprawy i dostępne materiały, można udać się w miejsce gdzie przebywają zwierzęta. Biegły sądowy może być także zobligowany do uczestnictwa w rozprawie.

Przykładowo, jeśli sprawa dotyczy podejrzenia, że ktoś znęca się nad psem, rolą biegłego ds. zwierząt może być odpowiedź na pytanie czy zwierzę przejawia zachowania wskazujące na poddawanie go cierpieniu. Aby to ocenić, oczywista jest konieczność zobaczenia psa, przebywania z nim itp. Biegłemu powołanemu przez sąd lub organ, który prowadzi postępowanie przygotowawcze za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie, zwracane są także koszty podróży i inne poniesione przez niego wydatki konieczne do wydania opinii.

Wysokość wynagrodzenia ustala się uwzględniając kwalifikacje, nakład pracy i czas potrzebny do wydania opinii.

Sprawy karne i cywilne dotyczące zwierząt

            Wbrew pozorom sprawy dotyczące zwierząt nie ograniczają się tylko do kwestii związanych z ich zaniedbywaniem czy narażaniem na cierpienie. Ich tematem mogą być przykładowo:

  • pogryzienia ludzi przez psy
  • wypadki komunikacyjnych w których ucierpiało zwierzę
  • kradzieże psów czy kotów
  • nieprawidłowo wykonane zabiegi weterynaryjnych

W wydawaniu opinii nigdy nie można kierować się emocjami, przypuszczeniami itp. Bycie biegłym ds. zwierząt wiążę się z dużą odpowiedzialnością, a także z kontaktem z ludźmi i sprawami o których czasem wolelibyśmy nie wiedzieć. Dlatego bardzo ważna jest odporność psychiczna, opanowanie i zdrowy rozsądek, a także precyzja, konkretne formułowanie myśli i wnikliwość.